24.5.07

Goeie morgen


Reclame voor
beddengoed ?
Viagra ? Sensoa ?
9 kiekens zonder kop ?
Wouter Beke,
Ergün Top,
Rudy Verhoeven,
Bert De Brabandere,
Caroline Van Gutschoven,
Trees Van Eykeren,
Filip Van Laecke,
Liesbeth Fransen,
Tine Lepoutre.
Negen illustere kandidaten die zich rijp en geroepen voelen, om in de senaat de belangen van de katholieke Christenheid te verdedigen. Alle in het zonnetje - en in hun (nacht)hemd gezet, door jong CD&V op hun nieuwste webstek.
Welk soort publiek die christelijke jongeren willen aanspreken ???
Toch geen ouwbolllig. Wellicht de liefhebbers van de platste Canvas stand-up- comedies .

Eén propagandafilmpje hebben ze met haastige spoed van hun goeie-morgenstek verwijderd:
Om te ijveren voor een BTW-verlaging in de HORECA-sector lieten ze er een priester de eucharistie opdragen met een schuimend glas bier, Duvel , nog wel.
Dedju dedju dedju !
En zeggen dat er zich brave (wellicht ook zeer achterlijke lieden) reeds stoorden aan de recentste reclame van AMUZ.

De jonge grapjassen van CD&V zijn niet de enigen die domweg de ogen openen van hun traditioneel kiespubliek . Onderstaande anti-reclame voor de SP.a was ook niet mis.

Reclame van islamofoben? Meer blauw op straat ?
Tegenstanders van openbare verkleedpartijen ?
Euh neen een pleidooi voor :
In de uniformen waarvoor of waarachter ze staan, zaten de gepensioneerde rijkswachter Flor Koninckx en de van de eerste leugen niet gebarsten, maar toch effekens gedegradeerde Anissa Temsamani.

Beiden zijn ernstig kandidaat-senator voor de SP.a (Belgische ja-knikkers partij).

Het is geen gemakkelijke stiel, het reclame maken. Dat laat men best over aan specialisten. Aan lieden met visie, zij zetten zich niet nodeloos in hun blootje. Aan lieden met heldere blik op de toekomst, zij herbenoemen tijdig hun partij: OPEN , met in het vooruitzicht, een lege zaal en een gapende afgrond .Laatste bericht: Met zijn ondoordachte verkiezingspropaganda strijkt Flor Koninckx zijn islamofiele kompanen van SP-a-Spirit tegen de haren. Hetzelfde doet hij met de brave weggebruikers. Flor Koninckx overstelpte hen met praat en raad voor verkeerssveiligheid. Maar zelf heeft Flor Koninckx er geen oren naar.

Labels: , ,

20.5.07

Limburgs belgië Barst Comité

Van woensdagavond 16 mei 2007 tot veel te laat in de volgende morgen organiseerde het LbBC haar tweede Republikeins Zangfeest . Muziek van alle slag, van de VNJ Muziekkapel, de Red Hackle Pipe Band, Bart de Bard,... over een uitzonderlijk optreden van Miel Cools, tot klassieke muziek van Peter Benoit en klassieke zang van Gust Teugels, onvoorzien aangedikt met solozang o.a. door oud-senator Walter Luyten met zijn Vlaamse interpretatie van de Ouwe Taaie luisterde de samenzang meer dan op.
De samenzang werd welbespraakt en humoristisch geleid. Met het in de bloemen zetten van 'ontbelgde Vlamingen', het nodige applaus en de talrijke 'Republikeinse groeten' en redes liep het geheel uit. Voor jonge enthousiastelingen mag 1u30 in de ochtend vroeg zijn, voor het oudere deel van de zaal werd de nacht te lang.

Vlaamse politici uit vijf partijen waren duidelijk aanwezig. Verwarmend was het om zien hoe broederlijk Bert Schoofs (VB) en Kris Van Dijck(NV-A) zich aan de groene tafel de micro deelden. Even verwarmend als Patrick Vankrunkelsven (Open-VLD) voor in de zaal naast Hugo Coveliers (VLOTT) had plaatsgenomen. De lege stoel naast Jean-Marie De Decker (LDD) stond wellicht symbool voor vergane vriendschap. Als ondervoorzitter van het VVB mocht Herman Suykerbuyk (voormalig CD&V) niet ontbreken. De aangekondigde spreker Marc De Mesmaecker (NV-A) en voorzanger Gerolf Annemans (VB) waren afwezig. Van de VB-politici zaten wel Filip Dewinter, Freddy Van Gaever, Bruno Valkeniers, Katleen Martens in de voorste rijen. Jan Jambon (NV-A) bracht de kortste Republikeinse groet. Jean-Marie De Decker las voor uit eigen werk. Hugo Coveliers schitterde. Patrick Vankrunkelsven moest spiesroeden lopen, maar behield zijn kalmte toen een verergerde toeschouwer woedend de zaal verliep en hem voor verrader schold. Godsvrede is niet voor iedereen even gemakkelijk. Een luide roeper heeft niet steeds gelijk.

Jan Verroken, negentig oud en wijs, vernoemt op zijn zeer noemenswaardig blog in een bijdrage over Leuven Vlaams het contraproductief effect van de slogan "Walen buiten". De weinige medestanders aan de Waalse overzijde lieten het afweten, hun argumenten pro 'Leuven Vlaams' vingen bot in Waalse kringen. Vlaamse betrachtingen werden uitgesteld en aan Waalse wensen werd uiteindelijk, met nog meer geld dan nodig, voldaan.

Jan Verroken indachtig, zou "belgië Barst" dus beter door een positiever "Vlaanderen vrij! " vervangen worden. Een naam als "Limburgs belgië Barst Comité" mag zeer duidelijk zijn, de kopers van het product ware kenners, deze naam komt niet van Saatchi & Saatchi. Zelfs een Slangen zou hem niet kunnen bedenken, tenzij hij achterbaks de afzet wil beperken.

VSN, KVHV, Voorpost, TAK maken van de Vlaamse zaak geen lauwe bedoening. Zij staan in de vuurlinie, ze zijn de zichtbare Vlaamse wil. Daardoor worden zij een mikpunt voor alle anti-Vlaamse krachten. Behoedzaam omspringen met afschrikwekkende leuzen is hun regel. Het is gemakkelijk om de overtuigden te overtuigen. Werving vergt geen harde aanpak, het is met honing dat zich zelfs vliegen laten vangen. Hierom moeten geen radikale standpunten sneven, het volstaat om ze verstandig aan de man te brengen.

Ook het uitschelden van de minder radikale Vlaamse medestrijder is niet van gisteren. Best zinvol als midddel om oude frustraties kwijt te geraken, is het weinig zinvol om de Vlaamse zaak te dienen.

Labels:

9.5.07

Volgelingen

De gelovige televisie- en kiesgemeente mocht zich weer vergapen aan een zoveelste stichtelijk nummertje. Het opzienbarend spoor van Belgisch wereldbekendste klimaatexperte Maria Guidone-Slegers van de holle wereldbol, bezielster van zijn waterdruppels en dito groene SP.a betoverkol, lokt ook wijzere wijsneuzen. Brave meisjes van 8 tot 9 jaar, tot de jaren van verstand gekomen in de basisschool van het Sint-Janscollege in Gent stuurden een klimaatbrief naar Belgisch minister van leefmilieu Bruno Tobback, om de wereld van zijn ondergang te redden. Hoe mooi dat jeugdig bloed nog steeds des ouderen wijsheid transporteert, tot eer en glorie van onze zieners en weldoeners!

In de tijd toen te Lourdes op de bergen a vee, avee, ave Maria weerklonk bij parochiale grotten uit gerecycleerde kolensintels en cementpap, toen het Roomse leven met hemelse rijst en gouden lepeltjes rijkelijk werd opgevoerd, toen smeekten de kinderen geen ministers om hulp. In die barre tijden waren Engelbewaarder en Schutspatroon hun toeverlaat en vertrouwen. Onze Lieve Vrouwen en vele helpende Heiligen verhoorden de gebeden. Vervloekt werden Lucifer en zijn satansgebroed. Hij die de gruwel der wereld weg kon nemen was de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Heerser over hemel en aarde, steeds en overal bereikbaar vanuit kerk kapel huis, van tafel stoel of beddenstee.
Het kleinste kind bezat de waarheid, als door aartsengel Gabriël geboodschapt, onbevlekt, eeuwig en onwrikbaar. Haast prenataal had theologische spitsvondigheid iedere kinderziel doordesemd. Amen en voorbij zijn die zielige tijden.

Mens sana - onbevangen, zoekend, kritisch - hoort de geest te zijn, in het jonge gezonde lichaam ! Kennis en vorsing van de wetenschap heet de nieuwe zaligmaker !

Helaas, armen van geest blijven zich laven aan voorgeschotelde dogma's. De hypotheses van een zoekende wetenschap worden verkondigd, zoals een onfeilbare Koran, ingeprent, gehoorzaamd, aanbeden en verbreid. Onschuldige kinderen, waarvan de blik nog niet over een verre horizon kan reiken, worden te vroeg volgestouwd met wijsheden waarvan de last hun te ernstig is om dragen. Zonder respijt worden ze opgezadeld met erfproblemen die alleen door voorgekauwde oplossingen kunnen uitgewist. Het is geen Lam dat hun leven en wereld van de slechte ademlucht kan bevrijden. Maar uit de nevels daagt op - nog wel niet altijd en overal en op alle plaatsen , maar toch - even zappen met de juiste afstandsbediening en het is voltrokken: - zelfs voor de ongelovige -, Tobback, den Bruno van de B-kant, ter aanschouwing en loutering van elke potentiële kiezer !

Meer dan dertig jaar na de eerste veronderstelde mogelijkheid van de effecten van de stijgende productie van broeikasgassen, voelen weldoend geacclimatiseerde politici - plots en gezamenlijk - de neiging om profetieën uit te dragen. Sodom en Gomorra, luister naar mijn woorden en kijk minder naar mijn daden, mijn wagenpark, mijn gelaveer tussen Brussel en Straatsburg, mijn kortstondige trouwpartij aan het andere eind van de wereld, mijn korte en verre vluchten aangedikt met veel nutteloos gevolg, mijn dagelijkse files, mijn glazen paleizen.

Strijdig met haar aard wordt de exacte wetenschap door scholen, parlementen en partijen als een waarachtige predestinatieleer aanzien, mismeesterd en benut.
Wie ook de aard der wetenschap miskent is de met mond wijd open-vld-ster Margriet Hermans. In het Vlaams parlement stelt ze bezorgd vragen bij het mogelijke opduiken in Vlaamse scholen van "L'Atlas de la création". Heeft Margriet van Open-VLD angst voor de verderfelijke invloed van een boek dat volledig in overeenstemming is met Mohammedaanse onderrichtingen ? Meent ze dat de aanwijzingen voor de juistheid van de evolutietheorie bedreigt zijn door het lijvige prentenboek van islamdweper Adnan Oktar? De vrees voor de ondergang van de wetenschap is niet nodig. Wetenschappelijke theorie steunt op verifieerbare feiten en bruikbare hypothesen. Moest de Turkse boekdrukkunst de stellingen van Darwin kunnen onderuit halen, de evolutietheorie zou weinig waard zijn.
Confrontaties dienen aangegaan, slechts door de botsing der ideeën ontstaat waarheid en waarachtige vrije mening. Voor liberalen moet vrij onderzoek heilig zijn, ook bij de VLD, vooral bij de OPEN-Vld, of wijst die OPEN slechts op tocht ?

Labels: , , , ,

5.5.07

Over de dode niets dan slecht.


Ze hadden het al gezegd en ze zullen het blijven zeggen. Bij de begrafenis van Karel Dillen heden 5 mei 2007 in de kathedraal te Antwerpen heeft VTM haar middagnieuwskijkers weerom de enige en unieke informatie meegegeven dat Karel Dillen tijdens de oorlog sympathiseerde met de Nazi's.
Bij de bevrijding van België in september 1944 was Karel Dillen (geboren 16 oktober 1925) nog geen 19-jaar. Hoe leeg was iemands 81-jarig bestaan, als het enige vermeldenswaardige zijn al dan niet gekoesterde sympathie van voor 60 jaar is ?

Inzake het misbruik van haar informatieplicht voor partijpolitieke doeleinden hoeft de VTM-nieuwsdienst niet langer onder te doen voor de VRT.
VTM en VRT bevestigen zich als nieuwszenders die zich bij uitstek richten tot de vluchtige kijker. Geloven beide media dat hun publiek vooral bestaat uit halfanalfabeten die zich laten africhten tot volgzame zombies ? Hoe erg moet men iemand verachten, om zijn overlijden en begrafenis louter als gelegenheid tot moddergooien te gebruiken?
Dat Karel Dillen ook na de bevrijding en zeker na de repressie niet hoog opliep met het Belgisch staatsbestel is geweten. Dit kan men ook eerzaam duiden !
Hij leerde hoe de Belgische staat de Vlamingen achteruit stelde : Untermenschen, door en omwille van hun taal, ongeletterde boeren, getrapte loonslaaf, verguisd kanonnenvlees.
Hij zag de kromme wegen van het Belgische gerecht dat enige echte oorlogsmisdadigers veroordeelde, maar tevens menig oorlogsmisdadiger creëerde om Vlaanderen het zwijgen op te leggen, om het doen buigen voor de Belgische praal, om het de lasten te laten dragen, om te betalen, te zwijgen, en zich te schamen.

Eén (1) bezoeker bij de begrafenisplechtigheid werd door VTM in beeld gebracht.
Slechts één : Jean-Marie Le Pen. Erg erg erg.
De monsters onder zich, volksverlakkers, VTM.

Labels: , ,