29.9.07

De rattenvangers van België.

Onschuldige kinderen werden door de rattenvanger van Hamelen in het verderf gestort. Betoverd door vrolijk gefluit volgden ze een rancuneuze schelm. De rattenvangers van België zijn er velen. Na hun niet aflatende sirenenzang in de Belgisch media volgt de lokroep van ACV en ABVV. Met behulp van een peloton Belgofielen wordt het een waar succes. Het aantal ondertekenaars van hun reddesolidariteit nadert de 30 000 (op 29 september, op 15 oktober zijn het er bijna 68 000). Met zwaar hart: een proficiat voor de organisatoren!
Naast de duizenden waarschijnlijk correcte handtekeningen prijkten er ook rariteiten op hun petitie.
Alois Alzheimer (Is de dementiedokter zijn beroep vergeten?)
Leon Degrelle, staatsman
Splitsen Nu Oude Belg en Albert Profiteur .
Tintin en Congo, racist.Mohamed Mohameth, le prophete. Aid Out, pedo.
Op dezelfde pagina als Vlaanderen Onafhankelijk! tekent Mieke Vogels van Groen!
Bèrre Bibber, Roi.
Zonder dat er iets voor terug komt. 1 miljard € (40 miljard Frank) per maand.
ONMIDDELIJK SPLITSEN. Nu Splitsen, bediende ben volledig tegen uw petitie!
Profiteur Wallon, Touche pas à mon argent.
Dewinter Pilip, Vlaams Parlementslid. FILIP DE WINTER, SEPARATIST.
ELIO DI RUPO, Homme d´état.Emile Aabelaar, werkweigeraar-profiteur.
Guido Pannekoek, anti-fascist. LEON DEGRELLE,Belgicist
André Flahaut,Ik wil mijn leger kunnen blijven betalen.
Splitsen!!!! Nu,een democraat die al heel lang solidair is.
Fran Boosen Solidariteit moet van 2 kanten komen.
Lamme Goedzak,lakei van de monarchie en het Belgisch establ.
Aars Kusmijn..., flamand de service.
Ohcemwee Achmed, Non merçi
Himmler Heinrich. Erich Honecker.
Gust Flater, Flatteur. Happart José, Vlamingentoeker.

Het is onbegonnen werk om onnozelaars en grapjassen uit elkaar te halen.
P.S.: Bij later nazicht blijken de opvallende rariteiten van het net gehaald, (de voorheen talrijk aanwezige links erbij, heb ik daarom verwijderd). Het plaatsen van namen is echter flink vereenvoudigd. Met een fictief e-adres en zonder enige bevestiging af te wachten (!!!), verschijnt een opgegeven naam op hun webstek. Zodoende halen ze op 15 oktober gemakkelijk reeds 263 pagina's ( x 250 namen = 65 750 namen). Achter iedere naam kan evengoed een echt als een fictief e-adres schuilgaan. Dat maakt het getal der redders voor de solidariteit volkomen waardeloos ! )

Grof bedrieglijk is echter de aard van het opzet. Onder het mom van een oproep tot solidariteit organiseren ACV en ABVV ( met welke opdracht?) een pleidooi voor de redding van België.
Moet het feit dat inwoners van Wallonië en Brussel hun handtekening onder de petitie plaatsen bevestigen dat zij hun hand openhouden voor het Belgische manna ?
Betekenen de handtekeningen uit Vlaanderen dat daar veel lieden wetens en willens er jaarlijks een paar maandweddes voor over hebben om de groot-Belgische werkelijkheid te blijven verwezenlijken . Beseffen zij dat hun geld daardoor meer dan anders verkeerd terecht komt, en dat het noch de productiefste noch de meest hulpbehoevende zal ten goede komen?
Vragen zijn er te stellen bij de talrijke ondertekenaars die toch al enige tekenen van verstand vertoonden. Voorzeker bevinden zich onder hen ook mensen die gul mogen genieten van de milde gaven die de staat voor hen aan de economie onttrekt en bij het gewonere volk in mindering brengt. Een egoïstische drijfveer is nooit ver zoek. Bij het beantwoorden van de zogezegde vraag om redding van de solidariteit met de minder bedeelde, schuilt een zekere angst voor het ongewisse. In vele hoofden huizen de spookbeelden van een totalitair Vlaanderen, er ingespoeld door de propagandamachine van het regime. Op de angst voor een extreem rechts gevaar teert de invloed van diegenen die zich links en liberaal noemen. Zij vrezen dat in een gesplitst België hun politiek gewicht in Vlaanderen verder zou verschrompelen.
Een onafhankelijk Vlaanderen zal echter minder rechts zijn dan men het nu toeschrijft. In een onafhankelijk Vlaanderen heeft het Vlaamsnationalisme minder reden van bestaan. Dan heeft een Vlaming minder redenen om zijn stem te onthouden aan de vertegenwoordigers van die democratische partijen die in de Belgische context dikwijls andere belangen laten voorgaan op de zijne. De partij die na de Vlaamse onafhankelijk de meeste stemmen zal missen is die partij die nu het meeste Vlaams nationalistische stemmen binnen rijft. Vlaams Belang valt terug op rechtse kiezers. NV-a verdwijnt of gaat op in een Christelijk geïnspireerde centrumpartij. De yuppie-laag van het anders-socialisme kan naadloos samensmelten met een sociaal-liberale burgerpartij. Een vakbondsgeoriënteerde socialistische partij kan staan waarvoor socialisten pretenderen te staan. De werkman zal er niet boos om worden.

Wat zich bij de Nederlandstalige ondertekenaars intellectueel mag noemen, noemt zichzelf waarschijnlijk democraat en links. Terwijl ze meer lijken op dolende ridders, plichtsgetrouw op hun ros voor het Belgisch establishment, verwikkeld in de niet aflatende strijd tegen de extreem rechtse molenwieken.
Naast grote lichten alla vuil muil Axel Peleman 'Dagget wet', en naast vakbondsafgevaardigen die bij hun verpolitiekte bazen op een goed blaadje moeten staan, wordt het register niet alleen volgeschreven door mensen die van kindsbeen af tot op hun sterfbed blijven geloven in de de Belgische weldaad., maar vooral door mensen , goed met een goede inborst, maar die niet aan politiek willen doen :

"Volgens haar manager Evert Maesschalk heeft Kim Gevaert nooit de bedoeling gehad een politiek standpunt in te nemen of als boegbeeld te worden uitgespeeld van de campagne "Red de solidariteit".
Jammer van de vele Vlaamse verwensingen en de vele Belgische vreugdekreten aan het e-adres van het beminnelijke kind !
Waarschijnlijk hebben de meeste ondertekenaars de toelichting bij de petitietekst niet gelezen .De initiatiefnemers poneren er drie stellingen voor het 'Behoud van de Federale sociale Zekerheid(!!)
Voor de 'redding der solidariteit' houdt geen enkele van hun stellingen stand.

[Stelling 1]

‘Alles wat we vandaag in België hebben, is door Vlamingen, Brusselaars en Walen gezamenlijk tot stand gebracht.’
...Wat gezamenlijk is opgebouwd, valt of staat met de solidariteit tussen alle Belgen


Waarop stoelt die bewering ? Zonder kwade wil (Cfr. plantentuin van Meise) is de opdeling van het land geenszins het signaal om alles af te breken wat gezamenlijk werd opgebouwd.

Deze solidariteit wil men vervangen door ‘ieder voor zich’. Om met des te minder weerstand de sociale rechten op de helling te zetten.
De plaatselijke vakbeweging beperkt haar strijd meestal tot die plaatsen waar haar leden onrechtmatig worden behandeld. Een grensoverschrijdende arbeidersolidariteit is zo goed als onbestaand. Het lamleggen van bedrijven of overheden die onschuldig zijn aan een arbeidsconflict behoort niet tot het arbeidsrecht, maar tot de wereld van machtsmisbruik en chantage. Door een splitsing van België wordt de omvang van een algemene staking beperkt tot een kleiner gebied. Wie zou dat willen betreuren? Het nuttig effect van zo een staking blijft echter onveranderd.

[Stelling 2]
‘De solidariteit tussen de rijkere en armere inwoners en de solidariteit tussen rijkere en armere regio's zijn pijlers van onze Belgische samenleving.’

Die solidariteit is terug te vinden in alle landen van de EU en zelfs tussen die landen onderling. Die solidariteit is niet de pijler van de Belgische samenleving. Maar de soort solidariteit die België schraagt, die bestaat uit de overdracht van middelen van de productieve (ook de armere) inwoner naar een regio die de haar toebedeelde middelen misbruikt door een overheidsapparaat te overbemannen met functionarissen, flink vergoed boven hun productiviteit en daardoor schatplichtig aan die overheid die hun job creëerde.

Bij ACV en ABVV kennen ze dit allerbest, vanuit hun machtspositie schamen zij zich er niet voor om van de uitbetaalde werklozensteun maandelijks een bijdrage af te schuimen ten voordele van hun eigen rijkdom. Over dat genre solidariteit zijn bladzijdes te vullen.

'Gaan we in Vlaanderen dan Limburg en de Westhoek afstoten?'
Met dergelijke kakschoollogica plegen de Unionisten hun land aaneen te praten.
't Mag zijn dat de productiviteit van aan de rand gelegen gebieden lager ligt dan in centraal gelegen delen.

Maar gooien Limburg of de Westhoek zand in het Vlaamse raderwerk?
Beschikken ze over een overproportionele volksvertegenwoordiging t.o.v. van de rest van het land?
Belemmeren ze de goede werking van de zeehavens?
Worden Vlamingen die erheen trekken niet meer in het Nederlands begrepen?
Beschikken ze over een vetorecht, over grendels?
Worden er elders in Vlaanderen door de Vlaamse overheid Limburgse of Westhoekse scholen in stand gehouden zonder dat de overheid er voldoende het toezicht kan op uitoefenen?
Vertikken zij het om in de rest van Vlaanderen een taal te spreken die ook door de gewone inboorling wordt begrepen?
Hebben ze al meermaals de wettige besluitvorming gechanteerd met gewelddadige acties?
Voelen zij zich meer verwant met hun buitenlandse buren dan met de rest van het land ?
Op alle vragen ja ? Afvoeren dan ! Daag Limburg Allein ! Den wind al bachten in ulder Kupe !

'Splitsing zou ertoe leiden dat de werknemers in dit land concurrenten van elkaar worden. Dan komt een spiraal op gang.'

Onnozele praat: Concurrentie tussen werknemers bestaat vooral in een onbeschermde arbeidsmarkt (Zwartwerkers, illegalen, fraude). Voor het overige is de arbeidsmarkt binnen Europa vrij. Niemand heeft weet van een neerwaartse spiraal die opgang gebracht wordt door de verschillen in de arbeidswetgeving tussen buurlanden.
De door het ACV en ABVV geveinsde angst om de concurrentie tussen de Belgische werknemers is van een andere aard dan hun tegenzin waarmee ze nieuwe werknemers uit de EU op onze arbeidsmarkt moeten aanvaarden.
Hun volledig gebrek aan een kritische benadering van de buiten-Europese immigratie, met een overmaat aan weinig geschoolden, is wellicht te verklaren door het groeiend potentieel aan werklozen dat zowel de toekomst van de vakbondsbobo's als de met hun gelieerde partijen veilig stelt. Ernstige overschotten op de arbeidsmarkt, met daardoor een verzwakte positie van de werknemers, doen bij de syndicaten geen lichtje branden.


'In een economie met bedrijven die recordwinsten boeken, vraagt men de gewone mensen bijkomende lasten te dragen. Het is al te gek.'
Dat geldt voor hun hele redenering: al te gek ! De koppeling van de bedrijfswinst aan de bijkomende lasten van de werknemer hoort eerder thuis in de geschiedenisboekjes. Hier en nu is ze niet minder dan goedkope communistische demagogie.
Hebben wij echt nog een economie met recordwinsten?
Bezorgt een splitsing van België bijkomende lasten aan de gewone mensen ?
Wellicht zullen de lui met de bijkomende lasten in een gesplitst België niet de gewone mensen zijn. Het lijkt er eerder op, dat een bepaald soort Belgisch 'profitariaat' vooral in Wallonië en Brussel zal moeten omscholen of inleveren. ( Vele beroepen van de petitie-ondertekenaars laten daarover weinig twijfel bestaan; een zekere solidariteit met mensen met gelijkaardige beroepen is niet verwonderlijk, zeker zolang het zich tot gratuite handtekeningen beperkt.

'In de jaren 50 en 60 financierde de Waalse industrie mee de ‘Vlaamse’ sociale zekerheid. En binnenkort zal de jongere bevolking in Brussel en Wallonië de vergrijzing in Vlaanderen mee betalen.'

Ochottekes , toch 1 periode gevonden waarin Vlaanderen iets ontving vanuit Wallonië.
Was dat niet in de tijd toen hier geschreeuwd werd om 'werk in eigen streek'?
Voor kapitalistisch België was Vlaanderen een gewillige kolonie.
Van de Vlaamse arbeiders in Waalse mijnen, hoogovens en wapenfabrieken, dienden er geen handen afgehakt.
De vette Limburgse steenkool moest dienen om het staal in Wallonië te vervaardigen, een eigen ijzerindustrie werd Vlaanderen niet gegund.
Wel werden er giftige metaalfabrieken ingeplant. Het zink en het lood zit nog steeds in Vlaams bloed en hersenen, (bij sommigen wel iets meer dan bij een ander).
In heel het land werden hogere en middenkaders voorbehouden aan Walen of aan Vlamingen die het Frans machtig waren - de Vlaamse evolué zou de kolonie mee draaibaar houden.
Het bedrag waarmee de Waalse industrie (met veel Vlaamse kompels!) enige jaren de ‘Vlaamse’ sociale zekerheid financierde wordt niet vermeld. Groot zal het niet geweest zijn. Wie toen in de werklozensteun terecht kwam at zwart brood. De langdurig werklozen liepen in lompen.

[Stelling 3]
(1) ‘We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk, ongeacht de taal die we spreken.’

We willen gelijk loon voor gelijk werk. Dat kan niet met aparte CAO’s voor de verschillende gewesten. Het zou absurd zijn voor een bedrijf met meerdere vestigingen in de verschillende regio’s van het land, er verschillende loonsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden op na te houden.

Gelijk loon voor gelijk werk, ware mooi als voor dat werk ook een gelijke inspanning werd geleverd. Het ware ook mooi als de infrastructuur overal even optimaal wordt benut.

ACV en ABVV vinden het rechtvaardig dat niet alleen de uitbetaling, maar ook het nettoloon afhangt van de productiviteit van de arbeidssector.
Het nettoloon van een telefoniste verschilt nogal van sector tot sector. Voor het ACV en ABVV vormt dat geen probleem. Dan eisen zij geen gelijke nettolonen voor gelijk werk. Maar weeh, oweeh als binnen een zelfde sector de Nederlandstalige receptioniste meer zou verdienen dan haar Franstalige collega !
Gaan de grote vakbonddenkers ook alles in het werk stellen om gelijkaardig werk over alle landsgrenzen heen gelijk te verlonen? Leven die nog in de 19-de eeuw, op Cuba of in Venezuela, of vrezen ze slechts voor hun eigen vetgemeste schapen? Vergeten zij dat er hier en nu, evenals in een gesplitst België, open grenzen zijn met vrij verkeer van productie en arbeid?
Mits behoud van de nodige sociale correcties zijn diversiteit en concurrentie troeven. Na het hopeloze failliet van de Sovjeteenheidsworst hoeft dit geen verder bewijs.
2) ‘We willen dat alle landgenoten hetzelfde recht hebben op gezonde en veilige leef- en arbeidsomstandigheden, waar onze werkplaats of ons kantoor ook gevestigd is.’

Mensen zijn geen grondstof, die je bestelt ...

Achter ieder van de volgende zinnetjes staan sociale bedenkingen, soms in een archaïsch kleedje maar steeds niet onvoorwaardelijk verbonden met een eventuele opsplitsing van België.

(3) ‘We willen dat iedereen die zijn job verliest, recht heeft op dezelfde bijstand en hulp, ongeacht de streek waarin we wonen.’

(4 ) ‘We willen dat elk kind in het land dezelfde kansen krijgt, ongeacht de regio waarin het is geboren.’
(5) ‘We willen dat alle ouderen hetzelfde recht op een fatsoenlijk pensioen krijgen, ongeacht of ze in Brussel, Vlaanderen of Wallonië leven.’

Als de taalgrens een landsgrens zou worden slaan het verpolitiseerde ACV en ABVV alarm voor het behoud van een gelijkheid die nooit heeft bestaan.
Het blijft de plicht van de gemeenschap de zwakkere te steunen.
Gebeurt dit nu overal in gelijke mate?
Heeft uw grootmoe die vanaf haar 14-de jaar hard heeft gewerkt hetzelfde pensioen als de beambte die nog vlugvlug kort voor zijn pensioen bevorderd werd?
Heeft de brigadier Korea-veteraan hetzelfde pensioen als zijn latere brigadegeneraal ?
Krijgt iedereen die werkloos wordt dezelfde bijstand ? Of zijn er geen dames van welgestelden die meer dopgeld ontvangen dat hun afgedankte kinderoppas?

Zolang de vakbond er niet wordt opgedoekt, hoeft een arme werkloze in een onafhankelijk Wallonië niet minder steun te ontvangen. Als de vakbonden werkelijk wensen dat de sociale hulp dezelfde is ongeacht de streek waarin men woont, dan is er nog werk te verzetten. Maar op enige roepies per dag meer zou heel India zich al verheugen.

Ondanks hun goed klinkende slogans hebben de acolieten van de internationale meer weg van nationaal socialisten dan van rechtlijnige denkers. Zij propaganderen een grote Belgische natie met een leidinggevende overheid die de bevolking niet democratisch vertegenwoordigt. Een klein deel van de bevolking wordt verheven op basis van zijn aanhorigheid tot een bepaalde groep. Overal in het Rijk worden gelijke lasten opgelegd maar een democratisch onrechtmatig deel van het gewin wordt door het kernland opgeëist en willekeurig aan de elite toegewezen.
Een deel van die (ook Vlaamse!) Elite zou zoals de krekel graag grote zwier blijven maken ook al bedreigt dit op termijn de werkkracht van de noeste (ook Waalse) al te brave mieren.

[Besluit]
‘Kortom, we willen solidariteit en geen splitsing.’

De solidariteit en de welvaart, vertaald in onze sociale zekerheid en in onze sociale wetgeving, vormen een kathedraal die we moeten koesteren. Kathedralen bouwt men niet op één dag, aan deze kathedraal hebben de Belgen gezamenlijk gebouwd. Wij laten die niet afbreken onder valse voorwendsels, noch door politici, noch door het patronaat.
Daarom: red de solidariteit!

'De Belgen hebben de kathedraal (ruikt het syndicaat hier naar oudmisdienaar of naar vrije metselaar ?) gezamenlijk gebouwd': zonder de gezamenlijke Belgen lagen we wellicht in een veldkapel, zoals alle sukkels in de ons omringende landen.
Verdomde leugenaars!
Eerstens betekent splitsing niet noodzakelijk het einde van de solidariteit.
Tweedens, moet je al hoog in de toren zitten, om niet te merken dat de gekoesterde kathedraal begint af te brokkelen. Zonder stutten stuikt het hoogmoedige gevaarte ineen. Van de tweebeukige kathedraal laten zich twee kerken maken, ook zonder Belgische bouwmeesters. Glasramen moeten er niet om sneuvelen. Alleen kunnen die van de epistelkant niet meer bepalen welk evangelie ze aan de andere kant moeten lezen.

De leugenaars wenden voor de solidariteit te willen redden. Brave mensen ondertekenen dat standpunt.
De leugenaars zwaaien met een petitie met meer dan 25 000 handtekeningen. Velen ondertekenaars hebben de echte bedoeling niet begrepen.
De ware enige bedoeling is immers de redding van hun meubels uit het wegzakkend leugenland.

Aanbevolen : Nieuwe likstok voor linkse belgicisten

Plichtlectuur: Johan Sanctorum: 'Berichten uit la Flandre profonde

Naspel: Op de zevende dag van 30 september kwam de aap uit de mouw: Zij willen niet leven in een Vlaanderen van Vlaams Belang, De Wever, Dedecker, Coveliers. Groot gelijk jongens ! In naam van de heilige linkse verdraagzaamheid : naar de hel met alle andersdenkenden en daarna, leve de democratie!

Labels: , , , ,

27.9.07

redders in nood

Aan alle Belgen, heil !
Om met nog dringender urgentie te kunnen voldoen aan de onverzadigbare vraag, naar nog meer Belgisch nationalistische diarree, lanceert onzen werkliedenvakbond ene welgekome petitie.
Daarmede den Vlaemschen werkmens vrij ende getrouwe zijnen vaste wil kan uitdrukken om eeuwigdurend te voldoen aan zijne onstuitbare behoefte tot gedienstigheid aan al die lui, goedlevend binnen onze Belgische grenzen.
Onze werklieden en onze werkvrouwen, in de fabrieken, onze landslieden, boeren op hunnen akker ende boerinnen onder hunne koeien ofte ander melkvee, onze meiden, klerken en opstellers, bedienders van het openbare ambt, onze schoolmeesters, kinderbewaardsters en ziekenverzorgsters, niet te vergeten onze zielenzorgers, de doktoors, de militairen en de handhavers van de wet, de gevangenisbewakers, de kassajuffrouwen, onze haarkapsters en naaisters en etalagistes, moeders aan de haard, weven, wezen en weduwnaars, leerknechten en leurders, foorkramers, muzikanten en goochelaars, allen zijn geroepen om ons Belgische landeken van zijnen treurigen ondergang te redden.
Neemt daarom gij allen gezwind uwen schrijfstok of ene pen ter hand, en ondertekent den Belgischen bedelbrief.

God zij dank hebben Franskiljonse broeders met vooruitziende blik steeds den vlaming met vaderlijke zorgen den blik op den wereld wijd geopend! Moeizaam heeft ons dierbaar Belgenland den onbehouwen dietschen mensch tot enen waardigen Belg gekneed.
Heden zwemmend in de hem geschonken welvaart, dreigt de dankbaarheid van dien dietschen Belg te tanen. Echter nooit mag hij vergeten uit welk enen drek hij is ontsproten, en wie hem daaruit heeft onttrokken en wien hij dankbaar, nu en voor altijd immer enen geringe tol heeft af te dragen.

Des Vaderlands verkleefde lieden, vrij van enig politiek mandaat, zelfs wars van politieke kennis, deinzen voor niets terug om hun liefde aan hun uitverkoren koninkrijk te betuigen. Al dan niet arm van geest, doch allen immer rijk aan daden! Inzicht noch gewin zal hen weerhouden om te ijveren voor het behoud van de Belgische tweedracht. De solidariteit dient gered : er zonder zal het Franstalige volk ons immers op jammerlijke wijze ontvallen !
Voor de prijs van een dagelijks bord linzensoep van nog geen vijf euro willen wij toch niet ons dierbaar Belgenland zien ontrafelen. Ondankbare lieden (*) die dierven uit te tellen dat het geld voor de Belgische solidariteit reeds 177 jaar door dezelfde bedding zuidwaarts vloeit! Zijn zij vergeten hoe de onafgebroken toestroom van zuiderse weldaden den noorderling ervoor behoedt mistroostig terug te vallen in zijnen Vlaemschen drek ? Voorwaar, om den Fransen Belg onzen dank te betuigen, zijn 1734 Euro per jaar ontnomen uit de beurs van de doorsnee Vlaming geen cent te veel ! Voor het verdragen van de Vlaamse aanwezigheid in zijnen Belgiek ontvangt den Waal slechts 5 Euro en luttele zestig Cent. Brussel krijgt iets meer, 6,35 Euro per Brusselaar per dag, niet omdat daar geen fruit aan de bomen hangt, maar omdat Bruxelles dagdagelijks den Flamin en zijn streken moet verdragen.

Omdat zij op eigen benen denken te kunnen staan, vinden een paar flaminganten dat zij door die belachelijk kleine afkoopsom ook wat meer ontvoogd moeten worden. Hoe zouden zij dan hun potje wel koken ? Terugkerend naar bittere tijden, overmand door bijgeloof en superstitie, verknecht door kerk en kapitaal ?
Daarom Vlaamse man /vrouw wees vooral eerst Belg! Sluit allen aan bij de onbaatzuchtige weldenkers die de solidariteit met de kinderen van onze vroegere meesters willen redden.
Geen Waalse Belg, geen Brusselse Belg, bedelt om uw geld. Maar geef en geef, en slechts dan zullen zij ons behouden blijven. Hun welzijn is uw welzijn. Uw solidariteit wordt niet verkwist aan minderwaardige leeggangers uit vreemde continenten.
Neen, dank zij uw solidariteit
kunnen alle Belgen stappen, fier en in gelijke tred, met paritair even ver opengetrokken mond,
kunnen alle Belgen wijd over Brussels rand zich ook dure gronden toe-eigenen,
kunnen er alle Belgen, inbegrepen de betere Vlaam, zich duurzaam bij Franse troggen laven.

En avant la muziek. Camarades, sta niet te treuzel, pètez ici!

Nos collabos qui signons déjà la petition/ Ons vriendjes die signaturen al de petitie :

Strijders voor den arbeid:
Alain Clauwaert (ABVV), Erwin De Deyn (ABVV),
Gilbert De Swert (ACV), Guy Tordeur (ACV).
Hooggeleerden:
Frank Roels (UG), Maxime Stroobant (VUB), Jean-Paul Vanbendegem (VUB),
Geert Van Hootegem (KUL), Frank Willaert (UA).
Ijveraars:
Rik Pinxten (Humanistisch Verbond), Stefaan Declercq (Oxfam Solidariteit), Elke Vandeperre (Werkgroep Theologie en Maatschappij).

Opiniemakers:
Paul Goossens (journalist Belga, ex-De Morgen), Marc Schaevers (co-hoofdredacteur van Humo),
Tjhoi Ng Sauw (VRT-radioreporter), Geert van Istendael (publicist), Walter Zinzen( ex-BRT journalist).

Schrijvers, dichters, muzikanten, potsenmakers:
Hugo Claus (schrijver), Luc De Vos (zanger), Els Dottermans (actrice), Will Ferdy (kleinkunstzanger), Kristien Hemmerechts (schrijfster), Stefan Hertmans (auteur), Jef Neve (jazzmuzikant), Bart Meuleman (dichter), Wim Opbrouck (toneelspeler), Axl Peleman (gitarist VRT), Axelle Red (zangeres), Herman Selleslags (fotograaf), Wannes Van De Velde (volkszanger), Paul Van Nevel (koordirigent, komponist).

Hardloopsters: Olivia Borlée, Kim Gevaert, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo.

Hardhorigen: Miep Dovemans, Baptist Oorverloren

Kortzichtigen: Jules Verziend, Julia Blindgeboren, Ambroos van Glasoog.

Diepduikers: Gerard Sousmarin, Elie Wrakhout, Louis Bouduognat.

Harddenkers: Mowgli Kwabbernoot (Psychiatrisch Centrum Sint-Franciscus, Velzeke), Joost Weeniwa (P.C. Sint-Jan de Deo, Gent), Clown August (Instituut Sint-Dimpna, Geel)

Doordravers: Anastasia Romanov (Psychogeriatrisch Centrum Watermaal-Bosvoorde)
Bonaparte Napoleon (Sint-Camillus,Sint-Denijs-Westrem), Elvis Presley (P.C.Ziekeren,Sint-Truiden), Elvis Presley (P.C Sint-Hiëronymus, Sint- Niklaas), King Albert (P.C.Bethanië, Zoersel), Drapo Belge (Wortel), Hallu Sinant, Marie Guana (De Sleutel, Gent), Killroy (Here).

(*) Gegevens uit Manifest voor een zelstandig Vlaanderen in Europa 2003:
Solidariteit met Wallonië: 2041€/inwoner/jaar
Solidariteit met Brussel: 2318 €/inwoner/jaar .
Dat zijn respectievelijk ongeveer 82 000 tot 93 500 BEF subsidie per inwoner per jaar,
gratis en voor niets et surtout toujours sans merci. )

Labels: ,