22.2.08

Manifest van de Gravensteengroep





Onderteken de petitie hier

Labels:

8.2.08

de zelfverklaarde pornojager

Doe als ongeletterd keuterboerke maar eens een stapje in de wereld van stijve toga's en poederpruiken. Marcel Vervloesem was ooit in het bezit gekomen van cd-roms met kinderporno, met dit bewijsmateriaal meende hij het gerecht enige daders te kunnen aanreiken. Hoe onnozel. Een dader die een hoge Franse magistraat kon zijn was vanzelfsprekend iemand anders. Het gespeur van Marcel Vervloesem werd niet ernstig genomen, - of misschien juist wel , maar gevaarlijk - doofpotpraktijken en tegenwerking werden zijn deel. Maar Vervloesem, samen met enige trouwe medewerkers van de Werkgroep Morkhoven bleven volharden in de boosheid...
Gelukkiglijk werd Marcel Vervloesem tijdig door zijn jongere halfbroer Victor beticht van seksueel misbruik van minderjarigen. Deze Victor heeft zich nuttig binnengewerkt bij de SP.a van Herentals . Onder de hoede van Burgemeester Jan Peeters verricht hij er schitterend werk bij het OCMW. Hij is bevriend met de 'slachtoffers' van Marcel Vervloesem. In plaats van berustend voor zijn TV te zappen acht Vervloesem het echter nodig om bij herhaling zijn ongenoegen te uiten over het gerecht te Turnhout en over de SP.a burgemeester. En dat alles zonder steun van enige politieke partij, geliefd aangeschoten wild voor de media die er meer belang bij hebben het establisment te steunen dan werk te maken van een grondig onderzoek naar de drijfveren van Vervloesem en van zijn belagers. In een vorige rechtspraak werd Vervloesem veroordeeld tot de ZWIJGPLICHT. Ongehoord, (uiteraard)!
Het onderzoek naar de misdaden van Marcel Vervloesem valt of staat bij verklaringen met twijfelachtig waarheidsgehalte. De onvoorwaardelijke steun die Marcel Vervloesem steeds kreeg van de heer Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven - doet eerder vermoeden dat Vervloesem onterecht van kindermisbruik wordt beschuldigd en onschuldig werd veroordeeld. En moest de Heer Boeykens en andere eervolle medewerkers zoals een prinses de Croy, bij de groep Morkhoven door Marcel Vervloesem om de tuin geleid zijn, dan blijft nog de vraag waarom politici, gerecht en media het vertikten om ernstig gevolg te geven aan de bewijzen van kindermisbruik die Vervloesem hen in de hand drukte. Zou het kunnen dat een pleidooi voor pedofilie minder in de smaak valt bij boer en werkman dan bij bleke mijnheren die minder aantrek vinden bij stevige boerendochters, maar zich des te beter weg kunnen stoppen onder dezelfde dekmantel die individuen als een Michel Nihoul bescherming biedt. Oef, het Hof van Beroep van Antwerpen heeft de kaars van Marcel Vervloesem uitgeblazen.

06/02 Vier jaar effectief voor Marcel Vervloesem(GvA)
Kinderpornojager Vervloesem krijgt zelf vier jaar(HLN)

werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be
Werkgroep Morkhoven

Labels: , , ,

7.2.08

de sfeer van antiracisme


Tot verbijstering van velen en tot vreugde van nog meerderen werd Bart Debie voor het Hof van Beroep niet vrijgeproken,integendeel.
In eerste instantie werd Bart Debie veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk. In Beroep werd hij bijkomend veroordeeld wegens racisme en verzwaarde zijn straf met 1 jaar effectieve gevangenisstraf en een langdurige ontzetting uit zijn burgerrechten. De media verzuimden het niet om Kris Luyckx, advocaaat van de burgerlijke tegenpartij en Patrick Janssens burgemeester van heel Antwerpen, hun welbevinden te laten ventileren.

Het arrest Debie is na te lezen op bij Het Nieuwsblad .
Doordat alle namen van klagers, getuigen en betichten onleesbaar werden gemaakt verliest het document veel van zijn zeggingskracht.
Hieronder de verschillende punten der aanklacht. Achter ieder punt staat het eerste oordeel en in geval van wijziging door het hof van beroep, de toegepaste wijziging.

A. 24 februari 2002: Afpersing van schriftelijke toestemming tot huiszoeking
(Vrijspraak)

B.I Schriftvervalsing:

B.I a.13 augustus 2000 : vermelding dat geen politiegeweld werd toegepast terwijl arrestant met hoofd tegen muur werd geduwd
(Dit gebeurde naar aanleiding van het nemen van foto's, de arrestant zakte door zijn benen en gleed langs muur naar beneden)
(Vrijspraak)(Hof van Beroep acht schuld bewezen)


B.I b.30 november 2000: omstandigheden van arrestatie valselijk voorgesteld (ten eerste om oorsprong kwetsuren te verdoezelen)
aanwezigheid van andere politiefunctionariissen niet vermeld (om niet als getuige te moeten optreden van het machtsmisbruik van Bart Debie)
(Veroordeeld)

B.I c.2 september 2001: onjuiste voorstelling van omstandigheden van politietussenkomst en arrestatie ( vermelding van het gebruik van alarmsignaal en blauw licht als aanmaning bij het stoppen van scooter)(scooter met verdachten werd zonder verwittiging geramd)
(Veroordeeld) > (Datum diende verbeterd als zijnde een verslag van 18 september 2001, feiten van 2 september 2001)

B.I d. 19 juni 2000: omstandigheden van arrestatie valselijk verhaald (om machtsmisbruik en bijhorende slagen te verdoezelen)
(Veroordeeld)

B.I e. 28 november 2000: niet vermelding van tijdens huiszoeking aangetroffen en inbeslaggenomen laptop DELL
(Veroordeeld)( De inbeslagname van laptop werd apart gemeld in een proces verbaal van 16 december 2000)

B.I f. 4 augustus 2002: valselijjke vermelding van waarnemingen die leidden tot toepassing van heterdaadprocedure om een pand te betreden
(Veroordeeld)

B.I g. 6 augustus 2002: bij de uitvoering van een bevel tot huiszoeking
- werd vermeld dat het pand zonder beschadiging van de voordeur werd betreden (terwijl de voordeur met grote schade werd opengebroken)
- werd de mede-uitvoerder niet vermeld.
(Veroordeeld)

B.I h. 23 april 2003: valselijke plaatsbeschijving die leidde tot toepassing van heterdaadprocedure om een pand te betreden.
- niet geacteerd dat een zakje met gebruikershoeveelheid cannabis in beslag werd genomen
- niet vermeld dat hij opsteller van het proces verbaal was, enkel vermeld dat hij de leiding van de operatie op zich nam
(Veroordeeld) > (Vrijspraak in Beroep)

B.I i. 12 februari 2003: onjuiste beschrijving geacteerd om huiszoeking op heterdaad te wettigen (opgespoorde namaakkledij werd gevonden in kelder die niet van op straat was in te kijken, Debie noteerde in een op straat uitziende kelder verdachte verpakkingen en textiel te hebben gezien)
(Veroordeeld)

B.I j. 29 april 2003: ,,, een valse voorstelling van de huiszoeking door politieagenten n.n. en n. op 3 april 2003 te rechtvaarden en aldus de regelmatigheid van de inbeslagname van voorwerpen en documenten te dekken (= onverstaanbare tekst; het betreft een wederrechterlijke huiszoeking waarover Bart Debie op 5 mei 2003 verslag deed bij de onderzoeksrechter en waardoor de drie agenten een sanctie opliepen)
(Vrijspraak)

B. II 11 februari 2003: valse voorstelling van omstandigheden van arrestatie waardoor machtsmisbruik en opzettelijke slagen werden verdoezeld.
(Veroordeeld
+ Burgerlijke tenlastelegging gedeeltelijk gegrond; vergoeding 1000 € met intrest
+ Burgerlijke tenlastelegging gedeeltelijk gegrond; 2000 € met intrest aan burgerlijke partij in combinatie met E.III en D)
+ Burgerlijke tenlastelegging gedeeltelijk gegrond; 1500 € met intrest aan burgerlijke partij in combinatie met E.III )
+ Burgerlijke tenlastelegging gedeeltelijk gegrond; 1500 € met intrest aan burgerlijke partij in combinatie met E.III en H.II)
+ Burgerlijke tenlastelegging gedeeltelijk gegrond; 1500 € met intrest aan burgerlijke partij in combinatie met E.III en H.I)

C. Verduistering.

I. 26 februari 2002 : minstens 136,84 € (zijnde verschil tussen de som die arrestant beweerde te bezitten en de in beslag genomen sombij de griffie gedeponeerd)
(Vrijspraak)

II. 26 november 2000 : een laptop DELL (Cfr B.I.e)
(Veroordeeld)

D. Onwettige gewelduitoefening met opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen met blijvend ziekte, blijvende ongeschiktheid tot persoonlijke arbeid of zware verminking als gevolg.( Feit van 11 februari 2003, alleen een tijdelijke ongeschiktheid werd weerhouden) (Veroordeeld + Burgerlijke tenlastelegging gedeeltelijk gegrond; vergoeding 2000 € met intrest )

E. Onwettige gewelduitoefening met opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen met ziekte of ongeschiktheid tot persoonlijke arbeid als gevolg.
I.a. 21 april 2002 (Veroordeeld)
b. 4 augustus 2002 (Vrijspraak)
II. 5 januari 2000 (Vrijspraak)
III. 11 februari 2003 (Veroordeeld + Burgerlijke tenlastelegging gedeeltelijk gegrond; vergoeding 1500 € met intrest aan burgerlijke partij)

F. Onwettige gewelduitoefening met toebrengen van opzettelijk verwondingen of slagen aan minderjarigen
I . 2 september 2001 (Veroordeeld) > (Gedeeltelijk vrijspraak)
II. 15 januari 2003 (Veroordeeld)

G. Onwettige gewelduitoefening met toebrengen van opzettelijk verwondingen of slagen
I. 7 februari 1999 (Veroordeeld)
II. 11 februari 2003 (Veroordeeld)
III.a. 9 augustus 1999 (Veroordeeld)
b. 19 juni 2000 (Veroordeeld)
c. 15 december 2002 (minderjarige) (Veroordeeld)
d. 28 januari 2003 (Veroordeeld)
e. 6 augustus 2002(Vrijspraak)

H. Vernietiging of beschadiging van goederen door geweld of bedreiging.
I. een GSM (Veroordeeld)
II. een gouden halsketting (Veroordeeld)

I. Inbreuk op wet tot bestraffing van racisme of xenofobie ... aangezet hebben tot discriminatie, segratie, haat of geweld jegens een persoon wegens zijn ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit.
I. ten overstaan van n.n.n.
II. ten overstaan van n.n.
(Vrijspraak, het Centrum voor gelijkheid van kansen en racisme draagt kosten) > (Veroordeeld door het Hof van Beroep, de voorheen toegesproken vergoedingen van de burgerlijke partijen worden nu toegekend ten gevolge van de geleden morele schade. Aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racisme wordt de gevorderde vergoeding van 1€ definitief toegekend. )

...................................................

Volgens de beklaagde Bart Debie is het strafdossier gebaseerd op een complot. De ten laste gelegde feiten steunen op leugenachtige verklaringen van collega's en op verklaringen afgelegd ingevolge suggestieve verhoortechniek van onderzoekers van Comité P.

Volgens het gerecht is er geen sprake van een complot noch van een suggestieve verhoortechniek.
---------------------------------------------

Wie meent dat misdaad welig tiert doordat misdadigers onterecht genieten van de bescherming van hun burgerrechten, die ziet weinig graten in doortastender politieoptreden. De toename van het aantal loslopend criminelen wekt hiervoor enig begrip. Of zulks optreden het resultaat is van machtswellust, sadisme, frustratie, rechtvaardigheidsgevoel, politionele wedijver, racisme, discriminatie zij in het midden gelaten.

Voor wie meent dat verdachten onschuldig zijn totdat het gerecht hun een schuld heeft toegesproken zijn de aangehaalde praktijken niet goed te praten.
Voor zover politiegeweld zich niet keert tegen politiek extreem-rechts genoemde elementen, wordt zulk optreden - in naam van de goede zaak - graag gelijkgesteld aan nationaal socialistische oorlogspraktijken waarbij naast regimeopposanten vooral onschuldige mensen, louter omwille van hun Jood zijn, van ieder levensrecht werden beroofd.

Voor het Gerecht is gebleken dat Bart Debie duidelijk de grenzen van het toelaatbare heeft overschreden, de rechten van verdachten niet heeft gerespecteerd. Overijverige dadendrang van een te jonge politieofficier mogen aan de grondslag liggen van onbesuisde handelingen, voor moord is een beter motief nodig. Een motief dat als de cholera dient bestreden, het alom om zich heen grijpend racisme. Bart Debie keerde zich niet tegen de misdaad, niet tegen misdadigers, niet tegen misdadige Turken. Bart Debie keerde zich tegen onschuldige Turken. Onschuldige lammeren voor een Offerfeest. Zeg dat het gerechste Gerecht het gezegd heeft.


Ook hof vindt eerste straf voor Bart Debie te mild

Wie ging er lammekes slachten ?

Labels: , , , ,