24.6.09

VLEES, lezersbrief zogenaamd.

Volgende lezersbrief met vervalste auteursnaam is nog steeds als opinie in De Standaard te lezen:


Vlees

  • zaterdag 20 september 2008
  • Auteur: NOEL DEVISCH
    NOEL DEVISCH IS OUD-VOORZITTER BOERENBOND -

Het opiniestuk van Piet Vanthemsche, voorzitter van de Boerenbond, deed mij de wenkbrauwen fronsen. Hij probeert nuances aan te brengen bij de discussie over een verminderde vleesconsumptie ten bate van het klimaat.

Vanthemsche erkent dat we in het westen te veel vlees consumeren en dat vleesconsumptie en vleesproductie een negatieve impact op het klimaat hebben. Maar hij weigert om het probleem aan te pakken. Alle argumenten om minder vlees te eten, worden vakkundig onder het tapijt geveegd.

In feite is de heer Vanthemsche nogal dubbelzinnig in zijn stuk. Hij lijkt de kool en de geit te willen sparen. Hij erkent de milieuproblemen maar impliciet erkent hij nog meer de lastige situatie waarin de boeren zich vandaag bevinden. Hoe kunnen we de vleesproductie op peil houden? Simpel: de vleesconsumptie mag niet dalen. En dan is ieder argument van belang. We eten te veel vlees, geeft Vanthemsche toe. Maar volgens hem mogen we daar niets over zeggen, want dat raakt aan de keuzevrijheid van de consument. Dat de vleesindustrie enorm vervuilend is, daar kan ook hij niet omheen, maar hij hult zich in het excuus dat andere industrieën ook vervuilend zijn.

Als oud-voorzitter van de Boerenbond heb ik me altijd onthouden van enig commentaar op de werking van de bond zelf, maar vandaag zou ik hen toch graag een nieuwe piste willen aanreiken. Willen onze boeren zich blijven doodwerken in een concurrentiestrijd die niet alleen nefast is voor hun eigen gezondheid, maar ook nog eens voor hun omgeving of willen zij opnieuw fierheid en beroepsvreugde beleven. Na 12 jaar dag in, dag uit, met de boerenstiel bezig geweest te zijn, kies ik vandaag voor het gezond verstand: maak ons beleid klaar voor de toekomst in plaats van angstvallig te willen vasthouden aan gedrochten zoals de intensieve veehouderij als er gezonde alternatieven bestaan zoals lokale landbouw en diervriendelijke veehouderijen.

Alleen herkauwers zijn in staat om gras om te zetten in vlees en melk, schrijft Vanthemsche. Dat klopt, maar alleen de verstandige mens in staat is om vervuilende industrieën te vervangen door milieuvriendelijke technieken.

Noel Devisch

Noel Devisch is oud-voorzitter Boerenbond
Hierop publiceert De Standaard een rechtzetting door Piet Van Themsche


Dit getuigt van intolerantie

  • maandag 22 september 2008
  • Auteur: Piet Vanthemsche
Zaterdag verscheen in De Standaard een lezersbrief als reactie op een opiniestuk van Piet Vanthemsche eerder deze week over het eten van vlees (DS 18 september). De ondertekenaar van de brief maakt valselijk gebruik van de identiteit van Noel Devisch, erevoorzitter van de Boerenbond. Hij doet het voorkomen alsof de erevoorzitter het standpunt van Vanthemsche betreurt en zich aan de zijde schaart van de tegenstanders van de vleesproductie en -consumptie.

Noel Devisch werd onmiddellijk gecontacteerd, hij verblijft in het buitenland, heeft het opiniestuk van Vanthemsche niet gelezen en heeft uiteraard geen reactie daarop geschreven. Hij distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van de brief en beraadt zich over eventuele verdere stappen.

De Boerenbond is verontwaardigd over het feit dat men op deze wijze de reputatie van de organisatie (ook erevoorzitters maken deel uit van de Boerenbond) tracht te beschadigen. Het feit dat een kwaliteitskrant als De Standaard dit stukje publiceert zonder verificatie van de identiteit van de auteur, die toch een publiek figuur is, vinden wij een professionele fout.

De methode die hier gebruikt wordt zegt veel over onze tegenstanders (of tenminste een deel ervan) in dit debat. Ze ontwijken het echte debat, maar zaaien liever verwarring en trachten de tegenpartij te destabiliseren. Dit getuigt van intolerantie en ruikt naar fascisme.

Piet Vanthemsche Voorzitter van de Boerenbond

Saskia De Coster, schrijfster en zelf columniste in de Standaard, zond de zogenaamde lezersbrief naar De Standaard, op naam van Noël Devisch.
Verwonderd haar grapje, haar noel.devisch@gmail-tje, als opiniestuk in haar Standaard gepubliceerd te zien!
Onwijs te weten dat het IP-adres van haar elektronisch verzonden bericht naar een computer van Groen! verwijst.
En er nog minder op rekenend dat Peter Vandermeersch, verantwoordelijk voor wat in zijn kwaliteitskrant verschijnt, haar nu - zij het voor de schone schijn - haar (voorlopig) ontslaat en zoals Noël Devisch, eveneens klacht tegen haar neerlegt.
Men zegt dat Saskia De Coster berouwvol voor de Raadkamer verschijnt. Of in haar vol gemoed nog plaats is om zich te vullen met afschuw? Eerst heer Peter Vandermeersch in Terzake van 22 juni 2009 bezig zien en horen, het kan !

Heer Peter Vandermeersch hakkelt zich er onderuit, met de regelmaat van een leugenaar de ogen naar het plafond gericht, vragen omsukkelend, argumenten van de advocate van Noël Devisch onbegrijpelijk parerend.
Wat Vandermeersch over zijn standpunt over lezersbrieven wauwelt mag heden waar zijn - waarom zou het-,
ooit was het anders:
In de tijd toen de Standaard nog leerde internetten kon men - mits een makkelijk trukje - de elektronische lezersbrieven ogenblikkelijk inkijken, nog vooraleer De Standaard ze aan het WWW prijsgaf. Het grote publiek zag de lezersbrieven meestal pas nadat iemand op de redactie de berichten had afgezegend.
Berichten die niet werden vrijgegeven kregen een (neen) achter hun titel.
Stukken van bepaalde inzenders werden a fortiore met (neen) afgewezen.
Pleidooien voor de politiek van Israël ondergingen hetzelfde lot.
Het innemen van enig standpunt van het V.B. ? Steevast woorden in de wind.

Om het nodige te staven even een oude harde schijf aangesloten, voor u een selektie van verworpen lezersbrieven. (Waar niet relevant zijn namen van auteurs verwijderd en de lezersbrieven ingekort.)

Hemelvaart en orgasmedag.(neen)

"Sexuele ontevredenheid, vooral bij vrouwen, heeft volgens de raadsleden
van Piauï al scheidingen en sociale spanningen veroorzaakt", aldus het
krantenbericht over de orgasmedag in Piauï. Het is jammer dat mensen
geloven dat een orgasmedag in deze ontevredenheid zal voorzien en dat
dat scheidingen en sociale spanningen zal doen verminderen. Wanneer gaan
we eens beseffen dat het middel om problemen op te lossen niet ligt bij
het bevredigen van onze eigen behoeften (op alle terreinen van het
leven), maar in het kijken naar de ander. Een principe wat Jezus
Christus duidelijk voorstond. De enige oplossing voor de problemen in
Piauï (als pars pro toto voor de hele wereld) is Hemelvaart en geen
"orgasmedag".

Maarten Hertoghs


het ware gelaat van Guy Verhofstadt (neen)

Zopas verklaarde onze premier dat hij geen enkele affiniteit had met het gedachtengoed van Pim Fortuyn. Alsof hij al zou weten wat dit inhoudt.
Ik raad hem aan om de reportage te lezen in uw dagblad van Rene De Kort.
Liegen tegen het parlement, niet respecteren van de eigen wetten
(nooddecreten, weeral geflitst aan 150 km/u),.... behoren inderdaad niet
tot het gedachtengoed van Pim Fortuyn. Gelukkig voor Guy is er evenwel
België waar door de PS en de Koning een daadwerkelijke verandering voor
Vlaanderen blijvend gebetonneerd is. En dan zijn er vanzelfsprekend nog
de apatische Vlamingen die enkel in actie komen wanneer hun persoonlijke
(pecuniaire) belangen daadwerkelijk in gevaar zijn. Arm Volk.


Schone Media (neenk, ventje)
Volgens P.V. staat de journalistieke kaste veel verder van de realiteit dan ze zelf beseffen. Een dikke proficiat voor Peter. Het zal aan de vooringenomenheid van de journalisten waarschijnlijk niets veranderen.
Sla er de kranten maar op na, kijk naar de tv en luister naar de radio:
de wijsheid en hoe de burger zicht heeft te gedragen wordt door de journalist, al of niet politiek gekleurd - meestal wel dus - aangekaart.
De media als onafhankelijk eerlijk en rechtschapen medium, als waarborg voor een menselijke democratie is ver af. liever zitten ze samen met de politieke macht aan tafel om het volk haar moraal te verkondigen en hoe ze moeten leven. Bij dit alles gaat men er gemakkelijkshalve vanuit dat de burger nog steeds te dom is om zelf een maatschappijbeeld voor ogen te hebben (die welliswaar afwijkt van de hunne).
Als de media en politiek in Vlaanderen het VB buitenspel zet, en daarmee meer dan 600.000 Vlamingen de mond snoert, krijg je bij meer en meer andere Vlamingen de bedenking te moeten kiezen tussen een opgedrongen multiculturele- of Vlaamse samenleving. De uitkomst zal zijn dat Vlamingen gaan kiezen voor Vlaanderen en niet voor Africa of andere Moslimlanden vertegenwoordigers. Dit is de natuurlijke gedragslijn van alle volkeren, als het erop aan komt kiest iedereen voor zijn "eigen
volk".


Beschuttende Werkplaats (kan dus niet)

Het verwondert me niets dat de werknemers van de beschuttende werkplaats (b.w.) in Puurs reeds 2 weken in staking zijn.
Zelf werkte ik een tweetal jaar geleden, weliswaar slechts twee dagen,in een b.w. in de periferie van Gent. Dit in het kader van de godsdienstlessen van mijn toenmalige middelbare school. Ik kan enkel het argument van de personeelsleden beamen, in die zin dat het werkklimaat ook in die bw allesbehalve sociaal genoemd mag worden.

Stress is duidelijk merkbaar bij de werknemers die , zo ervoer ik het althans, als kleine kinderen voortdurend onder strikte controle staan.
Gesprekken onder personeelsleden worden niet geduld, werken is het enige gehoorde devies.
Het heeft er alle schijn van dat de directie enkel uit is om met deze goedkope(re) werkkrachten een zo groot mogelijke omzet en dito winst te bereiken.
In die mate dat het sociaal karakter wel erg ver te zoeken is.
(gelieve mijn naam niet te publiceren, dit om voor de hand liggende redenen. dank )


Media zijn zwakke vierde macht (neen)

Peter Vandermeersch vraagt zich af hoe ver de media van de realiteit staan. Even verder vraagt hij: "En gaat onze invulling van multiculturalisme verder dan een Turkse pita of onze Poolse poetsvrouw?"
Hiermee beantwoordt hij zijn eerste vraag. De burger ligt nl. niet wakker van de 'multiculturele' maatschappij. De burger wil een maatschappij waar iedereen zich houdt aan dezelfde regels.
De pers moet kritisch zijn en objectief alle soorten nieuws brengen en niet wat de Paars-Groene regering haar opdraagt of wat 'politiek correct' is. Ik wacht bijv. met spanning op een stuk in de Standaard over de schandalige behandeling van het Vlaams Blok op de openbare zender. Zolang dat niet kan, zullen de media inderdaad een zwakke vierde macht blijven.


Een postmoderne moord...(weer die stevens)

In de Standaard der Letteren laat Stefan Hertmans met zijn essay 'Het Balkon. Een postmoderne moord', nog maar eens zien dat hij niet alleen een van onze meest prominente literatoren is maar tevens in staat is tot een briljante, filosofische reflectie over de moord op Pim Fortuyn, waar menig "vakfilosoof" zijn nagels op stuk zou bijten.ExtreemRechts (neen, wordt habitué in dit verhaal)

Wakker worden allemaal!!!! De opkomende extreem rechtse stromingen zijn een symptoom en niet een oorzaak of ziektekiem zoals velen het willen laten uitschijnen... Doe iets aan de symptomen als je er echts iets wil aan doen. Ik kan helemaal fout zijn, maar wat heeft die 80-jarige gedreven?? Niemand stelt zich blijkbaar die vraag wat er dieper ligt.
Het zogezegd onbestaande "onveiligheidsgevoel", aanhoudend straatlawaai? wie onderzoekt het??
Denkend aan de zaak Mombaerts, heeft ook de behandeling van deze zaak mij een wrang gevoel. Heeft "de stad" ook voor die familie zoveel regelingen getroffen, of is dat een andere situatie??


Salon Socialisme (nee, dank u voor uw inzichten)

Na het verdwijnen van het communisme is het de hoogste tijd dat het socialisme zoals het vandaag bestaat verdwijnt. In de 21ste eeuw is geen plaats meer voor 'n partij, waar politici zichzelf schaamteloos profileren door veel te duur belastingsgeld gratis weg te geven. De SP-a heeft de allerzwaksten, migranten en asielzoekers nodig en zorgt ervoor dat ze in leven blijven, maar ook niets meer. Het socialisme heeft
afgedaan, het moet werdwijnen, zij zijn de oorzaak van een naderend onheil.


De Schandaard (nee, jefke, nee)

Meer als 5000 leden van het Vlaams Blok verzamelden in Brugge voor hun 1 mei gezinsdag. De toespraak van de partijvoorzitter kan niet doorgaan in de zaal maar op de schaatspiste wegens teveel volk...
Iets van gemerkt in de media? Zelfs de Standaard legt zich deze dictatuur op, onvoorstelbaar.
Na de val van de Muur moeten we nu de onvrije of de regimepers bij ons gaan zoeken...De anders o zo kritische media fluit de andere kant op,how silly can you get?
De kracht van woorden, beter zou zijn de kracht van doodzwijgen!


Windmolens en Don Quichotten (nee, gevaarlijke gek)

De man of mannen van La Mancha krioelen momenteel door Vlaanderen land, geflankeerd door hun goed geluimde dikbuikige vriend.Maar of Don Quichotte ook met zijn paard en speer tot op de zandbanken in volle zee geraakt is wel een vraag,
- - - -

Durant, doe wat moet, het volk mort (neen, ga elders morren)

De wetten van het volk zijn geschonden, de wil van het volk wordt uitgedrukt in wat het parlement beslist. Dat houdt onder meer een bepaalde aanwervingsprocedure in, volgens de regels van de wet. Gezien de wet niet is gerespecteerd en gezien de arrogantie van de minister en de hele regering in dit en andere dossiers t.o.v. de Wet, kan de conclusie enkel luiden dat we in een ondemocratische toestand zijn
terechtgekomen. Deze regering is verantwoordelijk voor wat ze doet. Ze kan niet zomaar alles op de vorige steken. Het volk eist niet enkel recht maar ook rechtvaardigheid. Het volk eist waar het volk recht op heeft: goed bestuur. misschien zou het beter gaan zonder ministers, in elk geval beter zonder Durant. Stap op, u bent een amateur, een politica die niet alleen niets gedaan heeft, maar het land bovendien belachelijk maakt en onbestuurbaar. Red uw eer en vertrek!!!


Noël Slangen en de andere spin dokters (neen, geëmmer)

De kans bestaat dat zich belangenvermenging zou hebben voorgedaan. Dat zal moeilijk te bewijzen zijn. Het is wel raar dat er geen gunning is van de opdracht, in het specifieke geval dat Slangen naast de jackpotgreep. Maar waar zijn we eigenlijk mee bezig? Vooral de korte termijn.
Show dus. Maar er zijn wel belangrijker zaken aan de orde op dit moment!
Dat de spindokter maar eens uitlegt hoe België in mekaar zit. Honderd duizenden Walen die op de kap leven van Vlaanderen via de perverse en perfide Belgische sociale zekerheid. En hoe wordt dat gefinancierd?
Torenhoge "patronale" bijdragen, die niet op de loonbrief staan. Gewoon volksbedrog dus! En dan de autofabrieken die hier één voor één sluiten of inkrimpen, omdat we te duur zijn. Ook al zijn we het meest productief, lees: laten we ons het meest afbeulen van iedereen. Als prins Filip dat elke dag opnieuw aanklaagt, mag hij van mij zijn doctoraat honoris causa van de KUL hebben. Dan zullen de verwijten op
televisie dat de koningen der Belgen tirannen zijn (cfr. de praatshow van Goedele) trouwens ook spoedig verstommen! P.S. voor Noël: ik ben maar een arme jongen, het is dus nutteloos aan mij een miljoen euro schadevergoeding te vragen voor mijn bijdrage!


O ja, voor de standaard is Noël Devisch nog geen Patrick Janssens!Typo of duiding (echte naam?)

In DSL 31 Januari 2002 wordt de Islam de grootste godsdienst genoemd.
Typo of duiding ? Wat is dan 2 & 3. Er zijn zowat 2 miljard christenen, 1.2 miljard muslims en zowat 800 miljoen hindus .En dus 3 miljard eenheden die nog iets anders denken, niet denken of fanatiek indifferent zijn in de naam van de tolerantie...ik hoop op een typo, maar vrees erger.

Patrick A. Janssens


En het lezersbriefgrapje van Decoster in een kwaliteitskrant tot opiniestuk verheffen is nog geen opgezet spel.
O nee, nee, neen!

Labels: , ,